Midler fra Innovationspuljen

 Understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og innovation

Ansøg om et innovationsprojekt, der sigter mod at udvikle nye innovative løsninger, som styrker virksomheders internationale konkurrenceevne. Der kan være fx være fokus på at udvikle nye produkter, processer, organisationsformer og markedsføringsmetoder.

Ansøgninger modtages løbende. Kontakt  Senior Innovation Manager Iben Bondegaard Andersen for spørgsmål.


Hvem kan søge?

Et projekt skal generelt involvere mindst to aktører, hvoraf mindst én skal være en virksomhed. Derved muliggøres fx rene virksomhedssamarbejder (B2B-aktiviteter), facilitering af samarbejde mellem en virksomhed og en videninstitution (herunder et GTS-institut), en offentlig aktør eller en investor.

Hvor meget kan du søge?

Budgetrammen er typisk på mellem 200.000-800.000 DKK pr. projekt, og midlerne kan dække virksomheders samt vidensinstitutioners lønudgifter i projekterne. Virksomheds lønudgifter dækkes ud fra faktisk løn. Vidensinstitutioners lønudgifter dækkes med faktisk løn +44% overhead. GTS institutioners lønudgifter dækkes med faktisk løn ganget med den senest godkendte omkostningsfaktor. Projekterne kan typisk have en varighed på mellem 3-10 måneder. Ansøgningerne vil blive bedømt af DigitalLead.

Medfinansiering

Projektet skal medfinansieres med min 150% og kan bestå af såvel private virksomheders som offentlige aktørers lønudgifter til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter. Ved beregning af værdien af medarbejdertimer hos projektets partnere anvendes en fast timesats på 365 kr. eller faktisk løn.


Krav til projektet

  • Et projekt skal generelt involvere mindst to aktører, hvoraf mindst én skal være en virksomhed.
  • Projektet skal sigte mod at udvikle nye innovative løsninger, som styrker virksomhedernes internationale konkurrenceevne.
  • Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart. DigitalLead leverer en skabelon hertil, og projektansøger er ansvarlig for, at alle involverede parter underskriver.
  • Resultaterne skal offentliggøres og formidles til en bredere kreds.
  •  Der afholdes min. 3 møder mellem projektleder og DigitalLead (et opstartsmøde, et midtvejsmøde samt et afsluttende møde).


Bevillingskriterier

Projektet skal bidrage til at styrke virksomheders innovation og konkurrenceevne og passe ind under DigitalLeads faglige fokus:

  • Digital Resilience: Connectivity, GovTech og I4.0/Servitization
  • Digital&Green: Digital Sektorkobling, Smart City/Intelligente bygninger, Opsamling og behandling af data

Download ansøgningskabelon

Ansøgninger indsendes til Iben Bondegaard Andersen på iba@digitallead.dk 

Se retningslinier