Hvad er en klynge?

En klynge er et erhvervs- og/eller teknologi-fællesskab for virksomheder, offentlige organisationer, videninstitutioner, brancheorganisationer, finansielle aktører m.fl. om at skabe udvikling og innovation og for at accelerere vækst og værdiskabelse. Samarbejdet er motiveret af, at det giver konkurrencemæssige fordele, som den enkelte virksomhed ikke kan opnå alene.

Klynger er et centralt virkemiddel i det samlede danske innovations- og erhvervsfremmesystem. De sikre fremtidens muligheder og udfordringer kalder på nye samarbejds- og forretningsmodeller samtidig med at de bidrager til at løse samfundsmæssige og industridrevet udfordringer. Klynger udspringer af lokale, regionale eller nationale erhvervsmæssige- og/eller teknologimæssige styrkepositioner med et globalt markedspotentiale – og de fungerer som faciliterende samarbejdsplatforme, hvor der er en aktiv deltagelse af både virksomheder, videninstitutioner, brancheorganisationer, offentlige og finansielle aktører samt andre involveret såvel i Danmark som i udlandet.

Klyngerne i Danmark har til formål at adressere muligheder og udfordringer, som fx én virksomhed, én kommune, én brancheorganisation eller ét universitet ikke kan løse alene. Ligeledes skaber klyngerne fremmende innovation, udvikling og værdi for en erhvervsgruppe inden for et erhvervs- eller teknologiområde.

Du kan læse om vores medlemsfordele lige her.

Hvad er udbyttet ved at være medlem af en klynge?

Det seneste performanceregnskab lavet af Cluster Excellence Denmark viste følgende resultater af virksomheders deltagelse i klyngeaktiviteter:

I løbet af 2018 deltog 18.058 virksomheder i de 38 væsentligste danske klyngers og innovationsnetværks aktiviteter, og ifølge klyngernes egne opgørelser har det bl.a. ført til, at:

– 6.868 virksomheder, heraf 4.843 med færre end 50 medarbejdere, fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen.

– 5.296 virksomheder, heraf 3.941 med færre end 50 medarbejdere, udviklede nye ideer som senere kan blive omsat til nye produkter, ydelser eller processer.

– 2.689 virksomheder, heraf 1.998 med færre end 50 medarbejdere, udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge.

+300

MEDLEMMER

DigitalLead har mere end 500 medlemmer, der tæller private og offentlige virksomheder, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner mm.

3,6%

PRODUKTIVITETSVÆKST

Virksomheder, der deltager i klyngeaktiviteter, opnår en produktivitetsstigning, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder.

4x

INNOVATIONSKRAFT

Virksomheder, der deltager i klyngeaktiviteter, har 4 gange så høj sandsynlighed for at blive innovative som lignende virksomheder, der ikke deltager.