Krav og frister vedr. midler fra UFS-samarbejdspuljen

Ansøg om et samarbejdsprojekt, der baserer sig på den nyeste viden inden for digitale teknologier og omsætter viden til vækst i nye ideer og konkrete løsninger og services i virksomheder. Midlerne sikrer, at den forskningsbaserede viden forankres og omsættes bredt i virksomhederne til gavn for danske virksomheder og udbredelsen af digitalisering i Danmark. Samarbejdsprojekter er ofte feasibility studier, konkrete forundersøgelser eller forprojekter til fremtidige innovationsprojekter.

Ansøgningsfrister: 
Forrige ansøgningsfrist var 1. marts 2023. Næste frist offentliggøres snart.

Samarbejdsprojekt - ansøgende institution og partnere (krav)

Et samarbejdsprojekt består af minimum en videninstitution og minimum to af hinanden uafhængige private virksomheder (og helst flere), hvoraf den ene er en SMV (under 250 ansatte). DigitalLead kan assistere med at finde virksomheder til projektet.

Videninstitutioner er universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, maritime uddannelsesinstitutioner, offentlige hospitaler med forskningsaktiviteter m.fl., samt GTS-institutter.

Én videntinstitution skal være ansøger og ansvarlig for bevillingen.

Hvad kan der søges til?

Der kan alene søges om midler til dækning af videninstitutioners lønudgifter inkl. overhead i projektet. Dette opgøres som:

 • Videninstitutioner (ekskl. GTS-intstutioner): timer brugt til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter ganget med faktisk timeløn ganget med 1,44 (vedr. overhead).
 • GTS-institutioner: timer brugt til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter ganget med faktisk timeløn ganget med den senest godkendte omkostningsfaktor.

Et årsværk sættes til 1.628 timer ved beregningen af timelønnen.

Hvor meget kan du søge?

Tilskudsrammen er på mellem 200.000 - 350.000 DKK pr. projekt.

 • Ved større projekter vurderes det positivt, hvis der deltager mere end en videnspartner og flere end to virksomheder.

Medfinansiering fra private virksomheder (krav)

Projektet skal medfinansieres af private virksomheder ved en af følgende muligheder:

 • Kontant medfinansiering.
 • ’In-kind’-medfinansiering: timer brugt til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter ganget med en fast timesats på 600 kr.

Medfinansieringen skal:

 • Minimum svare til 160 % af det beløb, der søges dækket (dvs. vidensinstitutionernes samlede lønudgift inkl. overhead).

Offentlige virksomheder kan ikke medfinansiere. Offentlige virksomheder er:

 • Fonde, andre privatretlige juridiske personer stiftet for offentlige midler eller

ideelle foreninger med andet grundlag.

 • Virksomheder omfattet af offentlighedsloven.
 • Virksomheder ejet af stat, region eller kommune.
 • Virksomheder med driftstilskud fra stat, region eller kommune på mere end

halvdelen af omsætningen.

 • Virksomheder oprettet ved lov.

Egenfinansiering (ikke muligt)
Det er ikke muligt at medtage egenfinansiering som del af budgettet.

Varighed
Projekterne kan typisk have en varighed på mellem 3 - 10 måneder.

Krav til projektet:

 • Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (helst flere) og mindst én videninstitution.
 • Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden.
 • Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder.
 • Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart. DigitalLead leverer en skabelon hertil og projektansøger er ansvarlig for at alle involverede parter underskriver.
 • Resultaterne skal offentliggøres og formidles til en bredere kreds.
 • Der afholdes min. 3 møder mellem projektleder og DigitalLead (et opstartsmøde, et midtvejsmøde samt et afsluttende møde).

Projektet må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder.
 • Have karakter af kontraktforskning eller levering af forsknings- og udviklingsydelser.
 • Virke konkurrenceforvridende.

Bevillingskriterier:

Projektet skal bidrage til at styrke virksomheders innovation og konkurrenceevne og passe ind under DigitalLeads faglige fokus:

 • Digital Resilience: Connectivity, GovTech og I4.0/Servitization og Cybersecurity.
 • Digital&Green: Digital Sektorkobling, Smart City/Intelligente bygninger, Data Analytics og Cirkulær Økonomi.

Endvidere skal følgende gøre sig gældende:

 • Projektet skal bringe forskningen og virksomhederne tættere sammen.
 • Der skal være en vision for, hvordan projektets aktiviteter videreføres efter afslutning.
 • Projektet skal have forsknings- og innovationskvalitet.


Bedømmelse og Godkendelse
Ansøgningerne vil blive bedømt af DigitalLead og skal endvidere godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). UFS’s godkendelse tager udgangspunkt i Retningslinjer for vidensbaserede klyngeaktiviteter 2021 - 2024.

Ansøgning

Download ansøgningsskabelon

Download budgetskabelon

Download vejledning til ansøgning


For yderligere information

Kontakt Senior Innovation Manager Jonas Hansen på jh@digitallead.dk

Indsamling af oplysninger

I forbindelse med din ansøgning opbevarer vi oplysninger i henhold til DigitalLeads cookie- og privatlivspolitik.

Læs mere om DigitalLeads cookie- og privatlivspolitik