Midler fra samarbejdspuljen

Sikrer at den forskningsbaserede viden forankres og omsættes bredt i virksomhederne til gavn for alle vores medlemmer og udbredelsen af digitalisering i Danmark

Ansøg om et samarbejdsprojekt, der baserer sig på den nyeste viden inden for digitale teknologier og omsætter viden til vækst i nye ideer og konkrete løsninger og services i virksomheder. Samarbejdsprojekter er ofte feasibility studier, konkrete forundersøgelser eller forprojekter til fremtidige innovationsprojekter.


Ansøgningsfrister: 1. april og 26. september 2022. Kontakt  Senior Innovation Manager Iben Bondegaard Andersen for spørgsmål.


Hvem kan søge?

Et samarbejdsprojekt består af min. 1 vidensinstitution og min. 2 virksomheder, hvoraf den ene er en SMV.

Hvor meget kan du søge?

Budgetrammen er på mellem 200.000-800.000 DKK pr. projekt, og midlerne kan dække vidensinstitutioners lønudgifter i projekterne. Vidensinstitutioners lønudgifter dækkes med faktisk løn +44% overhead. GTS institutioners lønudgifter dækkes med faktisk løn ganget med den senest godkendte omkostningsfaktor. Projekterne kan typisk have en varighed på mellem 3-10 måneder. Ansøgningerne vil blive bedømt af DigitalLead og skal endvidere godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


Medfinansiering

Projektet skal medfinansieres af private virksomheder med 142% og består af private virksomheders udgifter til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter. Virksomhedernes medfinansiering kan være enten ”in-kind” eller kontante bidrag. Ved beregning af værdien af medarbejdertimer hos projektets virksomhedspartnere anvendes en fast timesats på 600 kr.


Krav til projektet

 • Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (helst flere) og mindst én videninstitution.
 • Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden.
 • Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder.
 • Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart. DigitalLead leverer en skabelon hertil og projektansøger er ansvarlig for at alle involverede parter underskriver.
 • Resultaterne skal offentliggøres og formidles til en bredere kreds.
 • Der afholdes min. 3 møder mellem projektleder og DigitalLead (et opstartsmøde, et midtvejsmøde samt et afsluttende møde).


Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder.
 • Have karakter af kontraktforskning eller levering af forsknings- og udviklingsydelser.
 • Virke konkurrenceforvridende.


Bevillingskriterier

Projektet skal bidrage til at styrke virksomheders innovation og konkurrenceevne.og passe ind under DigitalLeads faglige fokus:

 • Digital Resilience: Connectivity, GovTech og I4.0/Servitization 
 • Digital&Green: Digital Sektorkobling, Smart City/Intelligente bygninger, Opsamling og behandling af data

Endvidere skal følgende gøre sig gældende:

 • Projektet skal bringe forskningen og virksomhederne tættere sammen
 • Der skal være en vision for, hvordan projektets aktiviteter videreføres efter afslutning
 • Projektet skal have forsknings- og innovationskvalitet

Download ansøgningsskema

Ansøgninger indsendes til Iben Bondegaard Andersen på iba@digitallead.dk

Se retningslinier